O Intervenčním centru

Vznikli jsme 1. 1. 2007 v návaznosti na institut vykázání, který pomáhá v boji proti domácímu násilí v České republice a patříme mezi služby sociální prevence podle §60a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jsme jedním ze středisek Centra sociálních služeb Praha, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy.


Naše služba je určená jak osobám ohroženým domácím násilím po vykázání ze společného obydlí, tak i ženám a mužům, u kterých se odehrává domácí násilí, ale k vykázání nedošlo. Pomoc je poskytována zejména ambulantně, všem osobám starším 16 let.


Zároveň jsme hlavním koordinátorem interdisciplinární spolupráce mezi Policií ČR, orgány sociálně -
právní ochrany dětí a dalšími institucemi zapojenými v ochraně před domácím násilím na území hl. města Prahy.

​​Poslání

​Našim posláním a cílem je pomoc a podpora ženám a mužům, kteří jsou ohroženi domácím násilím takového rozsahu, že situaci nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Pomáháme k návratu do života bez násilí. Pomocí specializovaných služeb mají klienti možnost zlepšit kvalitu svého života a znovu se začlenit do společnosti beze strachu a násilí.

 

Vedle přímé pomoci ohroženým je posláním Intervenčního centra i osvěta v oblasti domácího násilí a rozvoj interdisciplinární spolupráce. Intervenční centrum se podílí na veřejné diskuzi, poskytuje informace laické i odborné veřejnosti, pořádá vzdělávací akce, a je organizátorem a garantem setkání interdisciplinárních týmů, které sdružují jednotlivce a instituce, které se problematikou domácího násilí zabývají nebo s ní přicházejí do kontaktu.

Cíle, kterých chceme dosáhnout

 • poskytování pomoci při řešení sociálně právních a právních problémů v souvislosti s domácím násilím

 • pomoc při stabilizaci psychického stavu klientů

 • podpora při využívaní sociálního okolí klientů při řešení situace 

 • podpora klientů v aktivitách, které vedou k získání větší samostatnosti a sebevědomí při řešení situace

 • komplexní informační servis o možnostech řešení domácího násilí, pomoc při orientaci v právech a právem chráněných zájmech

 • zprostředkovávání návazných a dalších služeb, které jsou důležité pro zvládnutí problému

 • organizace setkání, která vedou k interdisciplinární spolupráci při řešení problematiky domácího násilí

Naše zásady

 • profesionalita a kompetentnost

 • respektování rozhodnutí uživatele služby

 • respektování práv a důstojnosti uživatele služby

 • individuální a motivující přístup

 • antidiskriminační přístup