Legislativa

Vykázání

Okamžitou pomoc obětem domácího násilí zajišťuje v našem právním řádu institut vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Tento institut je upraven v zákoně o Policii České republiky č. 273/2008 Sb., konkrétně v §§ 44 až 47. 

Dle ustanovení § 44: Lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, důvodně předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti, je policista oprávněn vykázat tuto osobu z bytu nebo domu společně obývaného s ohroženou osobou, jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí. Vykázání trvá po dobu 10 dnů ode dne jeho provedení.

Jedná se o zásadní preventivní opatření, které má zamezit dalšímu násilí a umožnit osobě ohrožené zkonsolidovat síly a situaci řešit.

Předběžné opatření o prodloužení doby vykázání

Dalším institutem, který se vztahuje k domácímu násilí je předběžné opatření dle ustanovení § 400 zákona č. 292/2013, o zvláštních řízeních soudních (oddíl 2: Předběžná opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí).

 

Dle tohoto ustanovení může soud rozhodnout, je-li pro navrhovatele společné bydlení s odpůrcem nesnesitelné z důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči navrhovateli nebo jinému, kdo ve společné domácnosti žije, aby násilná osoba opustila společné obydlí a již do něj nevstupovala, zdržela se setkávání s obětí domácího násilí, nebo se zdržela nežádoucího sledování a obtěžování oběti domácího násilí jakýmkoliv způsobem. Předběžné opatření trvá jeden měsíc.

 

Za splnění zákonem stanovených podmínek lze k soudu podat návrh na prodloužení předběžného opatření, na základě kterého může soud lhůtu trvání předběžného opatření prodloužit až na 6 měsíců.

Další související úpravu lze nalézt také v ustanoveních nového občanského zákoníku, §751 a násl

Odpovědnost za násilné chování

Jednáním násilné osoby může dojít ke spáchání trestného činu. Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. obsahuje celou řadu trestných činů, které mají vztah k domácímu násilí (týrání osoby žijící ve společném obydlí, omezování osobní svobody, znásilnění, sexuální nátlak, trestné činy proti zdraví …). 

Každý kdo má podezření, že došlo ke spáchání trestného činu, může toto oznámit. Veškerá oddělení Policie ČR a úřadovny státních zastupitelství jsou povinny přijímat oznámení o tom, že došlo ke spáchání trestného činu a posoudit, zda popsané jednání naplňuje podezření ze spáchání trestného činu či nikoliv. 
 

Jestliže jednáním násilné osoby nedošlo ke spáchání trestného činu, mohlo jím dojít ke spáchání přestupku. Tuto oblast upravuje zákon č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, který obsahuje celou řadu přestupků s možnou vazbou k domácímu násilí (přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti veřejnému pořádku apod.). Každý kdo má podezření, že došlo ke spáchání přestupku, může toto oznámit na Policii ČR či na obecní úřad (úřad městské části hlavního města Prahy).

Vzory

Návrh na vydání předběžného opatření (ke stažení zde)

  • ve smyslu ust. §§ 400 a následujících zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění (ochrana před domácím násilím)

 

Návrh na prodloužení předběžného opatření (ke stažení zde)

  • ve smyslu ustanovení §§ 410 a následujících zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (ochrana před domácím násilím)