Jak postupovat

V případě akutního ohrožení volejte tísňovou linku policie - 158

Policie je povinna na tísňové volání reagovat a zasáhnout. Policie také může násilnou osobu na 10 dní vykázat bez ohledu na právní vztah k místu společného bydliště (tedy i když je násilná osoba osoba vlastníkem nebo nájemcem nemovitosti). Dobu vykázání lze prodloužit předběžným opatřením a čas využít k získání sil a nastartování změny.

Obraťte se na odborníky a poraďte  se o tom, jak situaci řešit.

Kdykoli můžete zavolat na některou z nonstop linek:

 

Nonstop linka pro oběti domácího násilí DONA: 251 511 313

Nonstop linka Acorus: 283 892 772

Pražská linka důvěry: 222 580 697

 

Objednejte se na osobní konzultaci do organizace na pomoc obětem domácího násilí:

Intervenční centrum CSSP

Acorus - http://www.acorus.cz/

Rosa, centrum pro ženy - http://rosa-os.cz/

Locika, pomoc pro děti zažívající domácí násilí - http://centrumlocika.cz/

​Jak postupovat při fyzickém napadení

 • zavolejte na tísňovou linku policie - 158

 • vyhledejte lékařské ošetření a nechte si vystavit zprávu o svém stavu

 • pořiďte fotodokumentaci zranění, případně rozbitých věcí apod.

 • zkontaktujte odborné pracoviště a poraďte se o řešení

Jak oznámit domácí násilí - doporučený postup policie

1. Není-li situace akutní, oznamte násilí na místně příslušném oddělení Policie ČR dle místa svého trvalého bydliště. Toto oddělení se bude případem dále zabývat, a vyhnete se tak riziku,že místně nepříslušné oddělení bude věc přeposílat poštou. Nicméně, každý policista je povinen přijmout nezbytná opatření v případě hrozícího nebezpečí.

 

2. Pokud máte k policistům z místně příslušného oddělení nedůvěru, zejména z důvodu dřívějších negativních zkušeností při ohlašování totožné nebo podobné události, máte právo případ nahlásit na kterékoliv místní oddělení Policie ČR, případně na Obvodním státní zastupitelství.

 

3. Pokud prokazatelně víte, že na místním oddělení policie, které případ vyšetřuje, pracuje příbuzný nebo známý násilné osoby, můžete vznést námitku pro podjatost, případně stížnost. Stížnost na postup policie lze podat na odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství hl. m. Prahy nebo na Obvodním státním zastupitelství.

 

4. Pokud máte při nahlašování případu pocit, že službu konající policista případ zlehčuje, bagatelizuje nebo se Vám snaží z jiných důvodů oznámení události rozmluvit, doporučujeme vyžádat si přítomnost nadřízeného a tomu sdělit své pochybnosti o správnosti postupu policisty. V každém případě máte právo trvat na zaprotokolování své výpovědi.

 

5. V případě, že se policista odmítá věcí zabývat a sepsat oznámení v písemné formě, zapište si jeho šestimístné služební číslo uvedené na plechovém odznaku na uniformě. Tím musí být viditelně označen každý policista ve službě, a na požádání Vám musí toto číslo sdělit. Je to důležité zejména pro případnou pozdější stížnost - policista přestává být anonymní a ve většině případů se začne chovat aktivněji a vstřícněji.

 

6. Přečtěte si pozorně poučení oznamovatele trestného činu či poškozeného v trestním řízení, které policisté předkládají oznamovateli před započetím výslechu, zejména závěrečné pasáže obsahující doložku, že oznamovatel žádá o vyrozumění o učiněných opatřeních po uplynutí 1 měsíce.

 

7. V průběhu výslechu hovořte otevřeně a pravdivě, uváděním nepravdivých okolností se vystavujete nebezpečí pozdějšího trestního stíhání za pomluvu nebo křivé obvinění. Nejlépe, když si svou výpověď v klidu předem připravíte, zejména vývoj fyzického i psychického domácího násilí.

 

8. V závěru oznámení nechat zaprotokolovat, že si výslovně přejete, aby Vás Policie ČR vyrozuměla o učiněných opatřeních (překvalifikování skutku na trestný čin, skončení prověřování, předání na jiný útvar, odevzdání přestupku, sdělení o propuštění násilné osoby z vazby atd.).

 

9. Vyžádejte si kopii úředního záznamu (oznamovatel/ka ji dostane zdarma, svědek si kopii platí) - máte právo na kopii všech protokolů a záznamů, které s Vámi policie sepsala.

 

10. Pozorně si přečtěte protokol sepsaný policií, máte právo žádat o doplnění nebo změnu formulací, které posunují význam výpovědi.

 

11. Oznámení o případu domácího násilí může policista zaznamenat do formuláře podání vysvětlení podle § 12 zákona č. 283/1991 Sb., nebo – jeví-li se od počátku celá situace jako trestný čin, měl by použít protokol o podaném vysvětlení dle § 158 odst. 5 trestního řádu. Použitý formulář však nemá vliv na zahájení trestního řízení, důležitá je skutková podstata trestného činu, jeho rozpoznání policistou a následné zahájení trestního řízení na základě zjištěných skutečností.

 

12. Pokud se rozhodnete podat stížnost na policii, měla by být co nejkonkrétnější. Měla by obsahovat všechna známá data o příslušníkovi nebo zaměstnanci policie či o útvaru policie, na kterého směřuje (jméno, služebního číslo, popřípadě registrační značka služebního vozidla, jehož posádka vůči občanovi zasahovala). Důležité je i přesné popsání místa a času, kdy došlo k jednání nebo chování, jež je příčinou stížnosti, uvedení případných svědků a další podrobnosti, které by co nejvíce a nejpřesněji konkretizovaly situaci.

 

Zejména je nezbytné, aby obsahovala:

i. jméno, příjmení a kontaktní poštovní adresu a podpis stěžovatele;

ii. stručný popis toho, čeho se stěžovatel domáhá, případně uvedení, jaké právo stěžovatele bylo porušeno a jakým způsobem;

iii. co nejvíce konkrétních údajů, které mohou pomoci při prošetřování.

 

Stížnost na postup policie, tzn. i nečinnost v souvislosti s oznámením incidentu se znaky domácího násilí lze podat na odboru vnitřní kontroly Krajského ředitelství hl. města Prahy.

Pokud jsou svědky domácího násilí Vaše děti, je vhodné o této situaci informovat také příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí.

Pokud opouštíte domácnost sdílenou s násilnou osobou, nezapomeňte:

 • občanský průkaz, pas, rodný list

 • kartu zdravotní pojišťovny, důležité zdravotní záznamy a léky

 • řidičský průkaz

 • nájemní smlouvu k bytu

 • doklady k Vašim bankovním účtům, Vaše vkladní knížky, životní pojištění apod.

 • doklady o Vašem podílu na společném majetku (na koupi bytu, vybavení domácnosti apod.)

 • Vaše peníze a cenné věci, které jsou Vaším majetkem

 • brýle, klíče

 • důležitá telefonní čísla (příbuzných, známých, lékařů atd.)

 • oblíbenou hračku dětí

Doporučujeme udělat si kopie všech důležitých dokladů předem a uschovat si je v zaměstnání nebo u důvěryhodné osoby. Nezapomeňte také na všechny potřebné doklady dětí. 

Jak můžete pomoct jiné osobě ohrožené domácím násilím

1. Zjistěte si informace o dostupné pomoci a předejte ohrožené osobě kontakty na místa, kde jí pomohou. Kontakty předejte tak, aby se o tom násilná osoba nedozvěděla. Doporučte ohrožené osobě, aby se důležité kontakty naučila zpaměti.

 

2. Když se vám ohrožená osoba svěří o svoji situaci, buďte chápaví a podporující. Nebagatelizujte informace, které se dozvíte, nezlehčujte tvrzení ohrožené osoby, buďte empatičtí.

 

3. Věnujte ohrožené osobě dostatek času, ale nevyptávejte se na detaily, pokud o nich ohrožená osoba sama nehovoří.

 

4. Nabídněte konkrétní pomoc - uschování dokumentů, doprovod na úřady, možnost zavolat si na pomáhající organizace od Vás, doprovod do pomáhající organizace.

 

5. Nesnažte se sami kontaktovat násilnou osobu. Můžete tak vystavit nebezpečí sebe i ohroženou osobu.